Ανάλυση Κόστους Οφέλους του Υβριδικου Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής

Διπλωματική εργασία του Μιλτιάδη Γυμνόπουλου

Περίληψη

Στα περισσότερα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, οι ανάγκες των κατοίκων σε ενέργεια, καλύπτονται κυρίως από αυτόνομους ενεργειακούς σταθμούς, οι οποίοι παράγουν ενέργεια, με την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων. Λόγω της μη σύνδεσής τους με το δίκτυο της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, αναγκάζονται να εισάγουν τέτοια καύσιμα, όπως το πετρέλαιο diesel, με αποτέλεσμα να υφίστανται τις επιπτώσεις από μια ενεργειακή εξάρτηση από απομακρυσμένες περιοχές. Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, προβλέπει την προώθηση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στα καλούμενα «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά», ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή απεξάρτησή τους από τις θερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Για να μπορέσει όμως να αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο το πλούσιο δυναμικό των νησιών σε Α.Π.Ε., είναι σημαντική η συμβολή της αποθήκευσης ενέργειας. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας, το οποίο εμπλέκει την τεχνική αποθήκευσης ενέργειας με αντλησιοταμίευση. Έχει ήδη λοιπόν ξεκινήσει να κατασκευάζεται ο πρώτος Υβριδικός Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, ο οποίος θα συνδυάζει την ενέργεια των υδατοπτώσεων και την αιολική, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες αιχμής των κατοίκων της Ικαρίας. Στη διπλωματική εργασία, εξετάζεται η οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης του Υβριδικού αυτού Σταθμού, με όρους ανάλυσης κόστους-οφέλους. Υπολογίζεται η Καθαρή Παρούσα Αξία, ο Συντελεστής Εσωτερικής Απόδοσης και το Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας της εν λόγω ενεργειακής επένδυσης. Τονίζεται, ότι η εκτίμηση των διαφόρων μεγεθών, στηρίζεται σε στοιχεία της διαθέσιμης σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και σε παραδοχές για όλα τα μη διαθέσιμα από τον εκπονούντα δεδομένα. Επιπλέον της παρουσίασης της οικονομικής ανάλυσης και της περιγραφής του έργου, παραθέτονται πληροφορίες που αφορούν στην νομοθεσία (εθνική και κοινοτική) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και την ελληνική κατάσταση και νομοθεσία, σχετικά με τους Υβριδικούς Σταθμούς. Αναπτύσσεται επίσης η θεωρία της ανάλυσης κόστους-οφέλους και ο τρόπος εφαρμογής της σε έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε..

Download (PDF, 1.93MB)

 

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Ο Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και ένας από τους στόχους του είναι η παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικούς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς... Περισσότερα για το σύλλογο →