Δυνατότητα Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ικαρία

Διπλωματική εργασία
Στόχος της εργασίας

Στην Ικαρία όπως και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μείωση του πληθυσμού και αλλαγή της πληθυσμιακής σύνδεσης με μεγαλύτερη την αντιπροσώπευση της τρίτης ηλικίας. Οι πιο δημιουργικές ηλικίες εγκαταλείπουν το νησί με σκοπό την εύρεση εργασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Η αλλαγή αυτή έχει επέλθει κυρίως λόγω της μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών δομών (εγκατάλειψη της γεωργίας σε μικρή κλίμακα, στροφή προς τον τριτογενή τομέα κ.λπ.) η οποία συνετέλεσε στην κατάργηση της οικονομικής αυτονομίας του νησιού.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η διαθεσιμότητα φυσικών πόρων και πολιτιστικών-πολιτισμικών στοιχείων του νησιού και το ενδεχόμενο ανάπτυξης και αξιοποίησής τους με στόχο τη δημιουργία πόλων έλξης τουριστών (με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού) και κατά συνέπεια τη συγκράτηση του πληθυσμού.

Ειδικότερα, καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται (α) οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι του νησιού (ιαματικές πηγές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αιολικό δυναμικό) και η κατάσταση αξιοποίησής τους σήμερα, (β) η υφιστάμενη υποδομή (οικιστική ανάπτυξη, δίκτυο συγκοινωνιών), (γ) τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και πολιτιστικά του στοιχεία καθώς και (δ) οι απόψεις των ανθρώπων, που είτε διαμένουν στο νησί είτε κατάγονται από αυτό, σχετικά με τη δυνατότητα και την ανάγκη αξιοποίησης των πόρων αυτών για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Επομένως, απώτερος στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, μέσα από την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και ιδιαιτεροτήτων, και δημιουργίας των απαραίτητων συνθηκών για τη συγκράτηση του οικονομικά παραγωγικού πληθυσμού στο νησί.

Download (PDF, 3.89MB)

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Ο Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και ένας από τους στόχους του είναι η παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικούς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς... Περισσότερα για το σύλλογο →