Δυνατότητα Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ικαρία

Διπλωματική εργασία
Στόχος της εργασίας

Στην Ικαρία όπως και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μείωση του πληθυσμού και αλλαγή της πληθυσμιακής σύνδεσης με μεγαλύτερη την αντιπροσώπευση της τρίτης ηλικίας. Οι πιο δημιουργικές ηλικίες εγκαταλείπουν το νησί με σκοπό την εύρεση εργασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Η αλλαγή αυτή έχει επέλθει κυρίως λόγω της μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών δομών (εγκατάλειψη της γεωργίας σε μικρή κλίμακα, στροφή προς τον τριτογενή τομέα κ.λπ.) η οποία συνετέλεσε στην κατάργηση της οικονομικής αυτονομίας του νησιού.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η διαθεσιμότητα φυσικών πόρων και πολιτιστικών-πολιτισμικών στοιχείων του νησιού και το ενδεχόμενο ανάπτυξης και αξιοποίησής τους με στόχο τη δημιουργία πόλων έλξης τουριστών (με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού) και κατά συνέπεια τη συγκράτηση του πληθυσμού.

Ειδικότερα, καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται (α) οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι του νησιού (ιαματικές πηγές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αιολικό δυναμικό) και η κατάσταση αξιοποίησής τους σήμερα, (β) η υφιστάμενη υποδομή (οικιστική ανάπτυξη, δίκτυο συγκοινωνιών), (γ) τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και πολιτιστικά του στοιχεία καθώς και (δ) οι απόψεις των ανθρώπων, που είτε διαμένουν στο νησί είτε κατάγονται από αυτό, σχετικά με τη δυνατότητα και την ανάγκη αξιοποίησης των πόρων αυτών για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Επομένως, απώτερος στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, μέσα από την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και ιδιαιτεροτήτων, και δημιουργίας των απαραίτητων συνθηκών για τη συγκράτηση του οικονομικά παραγωγικού πληθυσμού στο νησί.

Download (PDF, 3.89MB)

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή: Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού. Πρόεδρος: Γιαννίρης Γιάννης Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης Γενικός Γραμματέας: Καλογρίδη Σοφία Ειδικός Γραμματέας: Μανώλη Ελένη Ταμίας: Βρούλος Γιάννης Βοηθός Ταμία: Αθανασίου Πέτρος Έφορος: Μαυρογιώργη Μαίρη Έφορος: Παπασημάκη Κατερίνα Έφορος: Χερουβής Στέφανος. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.) Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα τηλ: fax: 210-3825864 email: epikarioi@ikarianet.gr