Οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής ΧΥΤΥ στην Ικαρία

thesisΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής ενός ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) στην Ικαρία. Η Ικαρία επιλέχθηκε καθώς ακόμη και σήμερα η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και αναχρονιστική, καθώς τα απορρίμματα αποτίθενται σε δύο ΧΑ∆Α (Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριμμάτων), ενώ η κατασκευή ΧΥΤΥ συναντά τις αντιδράσεις κατοίκων του νησιού. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την οικονομική αποτίμηση ήταν αυτή της Υποθετικής Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method). Συγκεκριμένα, μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από μόνιμους κατοίκους της Ικαρίας διερευνήθηκαν οι απόψεις των κατοίκων σε σχέση με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα αυτό της διαχείρισης απορριμμάτων, καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις τους σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας ενός ΧΥΤΥ, ενώ τέλος μέσω της οικονομικής ερώτησης έγινε μια εκτίμηση του οικονομικού μεγέθους των εν λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσδιορίζοντας το ποσό πληρωμής που είναι κοινωνικά αποδεκτό να διατίθεται στην κοινότητα που θα φιλοξενήσει το ΧΥΤΥ για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις, σε ένα δείγμα 150 ατόμων, το οποίο διαμορφώθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της Ικαρίας όσον αφορά κριτήρια όπως η ηλικία, το ετήσιο εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και ο τόπος διαμονής.

Προέκυψε ότι οι κάτοικοι της Ικαρίας είναι ιδιαίτερα ενήμεροι σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ είναι πρόθυμοι για την πληρωμή κάποιου χρηματικού ποσού που θα οδηγήσει σε μια ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί τους προωθώντας κατά βάση την ανακύκλωση, τη διάθεση των υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ και την παραχώρηση αντισταθμιστικών ωφελειών στην περιοχή που θα φιλοξενήσει το ΧΥΤΥ. Αυτό φαίνεται καθώς οι 98 από τους 150 ερωτώμενους (ποσοστό 65%) δηλώνουν προθυμία πληρωμής, ενώ από όσους δεν πληρώνουν μόνο οι 21 (14%) δηλώνουν άρνηση πληρωμής γιατί είναι αντίθετοι σε μια προοπτική λειτουργίας ΧΥΤΥ ή γιατί δεν εμπιστεύονται την έρευνα. Οι υπόλοιποι 31 (21%) απλώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρουν χρηματικά σε μια τέτοια προσπάθεια. Με βάση τη στατιστική επεξεργασία που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η μέση προθυμία πληρωμής για την υλοποίηση του προαναφερθέντος σεναρίου υπολογίσθηκε σε 34,4 Ευρώ ανά νοικοκυριό το έτος. Έτσι εξασφαλίζονται τελικά περίπου 96.608 Ευρώ σε ετήσια βάση, τα οποία μπορούν να διατεθούν για περιβαλλοντικά έργα στην Κοινότητα του νησιού που θα φιλοξενήσει το ΧΥΤΥ.

Διαβάστε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία εδώ.

keywords: διαχείριση αποβλήτων, χυτυ, χαδα, χυτα, οικονομική επίπτωση, ερωτηματολόγιο

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit