Σε γλέντιν «Πανικαριακόν» δελέγκου σας καλάω

Ένα “αλλιώτικο” κάλεσμα στον Ετήσιο Χορό της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών

Καργιώτες και Καργιώτισες εδά που κουρταλάω,
σε γλέντιν «Πανικαριακόν» δελέγκου σας καλάω.

Ο αγερμός μας ‘α συμβεί εις το «Χρυσόν Βαρέλι»
μην κάμνετε τον «όξω νου», ζεύκι η ζωήν μας θέλει.

Να δώκουμε αστραπούντο, πολλάν ν’ ανακακίσωμεν,
να φάμεν πίνοντας κρασίν κι απέ να τραουδήσωμεν.

Τον κάβον του Καργιώτικου να στήσωμεν μιαν κάγκα
και να χοροσταλίσωμεν με ολίγα μόνον φράγκα.

Ούλοι με σουφικάρισην κάμνετε το τιμάριν σας
και να ‘ρτεται συγκούδουνοι, με …δίχως το λυτάρι σας!

Δημήτρης Ν.Γ. Λεσσές
21/03/2014

Panikariaki_poster_2

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σκοπός της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών είναι η φροντίδα για την πνευματική και ηθική εξύψωση των μελών της και της Ικαριακής παροικίας της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων τους, η σύσφιξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους και με τους κατοικούντες στην Ικαρία, η υλική και ηθική συμπαράσταση σε κοινωφελή και πολιτιστικά έργα στην Ικαρία, η συγκρότηση θεατρικών, χορευτικών, μουσικών συγκροτημάτων, η έκδοση βιβλίων και περιοδικών σχετικών με την Ικαρία και τον πολιτισμό της... Περισσότερα για το σύλλογο →